REGULAMIN


§1. Definicje


1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a)    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);

b)    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 2014, poz. 827 ze zm.);

c)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 104 ze zm.);

d)    Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 883 z późn. zm.)

e)    Klient – osoba fizyczna (w tym konsument w rozumieniu art. 21kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia;

f)    Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu;

g)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

h)    Sklep – sklep internetowy „Once Upon a Tie”, dostępny pod adresem internetowym: www.onceuponatie.pl;

i)    Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

j) Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sklep;

k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Sklepem a Klientem;

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone drogą elektroniczną, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;

m) Dotpay - Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.§2.Postanowienia ogólne1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Sklepu i jego zasady funkcjonowania, a w szczególności:

a)    Sposób składania zamówień przez Klienta;

b)    Zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientem;

c)     Zasady dokonywania płatności przez Klienta;

d)    Warunki dokonywania reklamacji produktu;

e)     Warunki odstąpienia od umowy pomiędzy Klientem a Sklepem.

2. Sklep prowadzony jest przez: Nie Wiem Studio Łukasz Samulak, ul. Jagiellońska 42B/14, 80-366 Gdańsk, NIP: 5842758823, REGON: 366911809.

3. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z usług Sklepu są:

a)     Urządzenie elektroniczne (komputer, tablet, smartfon) z przeglądarką internetową oraz połączenie z siecią Internet;

b)    Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej;

c)     Posiadanie obsługi javascript;

d)    Akceptacja cookies w ramach przeglądarki internetowej.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta lub Użytkownika.

5. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna artykułów garderoby męskiej.

6. Dostarczanie przez Sklep treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

7. Użytkowników obowiązuje zakaz:

a)    Dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)    Działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

c)    Korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.§3.Zamówienia i zawarcie umowy

 
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz porozumiewa się z Klientem i Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej.

2. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem sieci Internet.

3. Klient składa zamówienie przez wirtualne dodanie produktu do Koszyka przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje pojawienie się produktu na liście zamówionych produktów. Przy każdym produkcie wyświetla się ilość zamówionych sztuk, którą można dowolnie modyfikować.

4. Przed dodaniem produktu do Koszyka będzie uwidoczniony opis danego produktu. Po dodaniu produktu do Koszka Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnia wygenerowany automatycznie formularz, na który składa się podsumowanie zamówienia, informacje o danych osobowych i adresie Klienta oraz wybór rodzaju wysyłki i formy płatności. Do czasu jego wysłania Klient może dowolnie modyfikować swoje zamówienie.

5. Po skutecznym wypełnieniu i wysłaniu formularza Klient otrzymuje od Sklepu drogą poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

6. Dla każdego zamówienia wystawia się Klientowi paragon albo, na życzenia Klienta, fakturę VAT.

 

§4. Ceny, formy i termin płatności1. Ceny produktów oznaczane są w złotych polskich (PLN), euro (€), dolarach ($), funtach (£) i zawierają w sobie wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług.


2. Ceny wyświetlają się przy każdym produkcie z osobna.

3. Klient dokonuje płatności w ramach zawartej umowy sprzedaży w jednej z wybranych form płatności:


a)     Tradycyjny przelew bankowy na konto:

PKO Bank Polski
82 1020 1811 0000 0502 0306 9192
 
Dane do przelewu:
Nie Wiem Studio Łukasz Samulak
Ul. Jagiellońska 42B/14, 80-366 Gdańsk
 
b)    Karta kredytowa (Visa, MasterCard, Visa Electron, MasterCardElectronic, Maestro) przez stronę internetową dzięki mechanizmowi Dotpay;

c)     Przelewem internetowym poprzez mechanizm Dotpay.4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu mogą ulec zmianie.

 

§5. Przesyłka


1. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za produkt. Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania produktu Klientowi w terminie innym niż przewidywany.

2. Przewidywany czas dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 5 do 22 dni od zaksięgowania wpłaty za produkt, w zależności od lokalizacji Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania produktu Klientowi w terminie innym niż przewidywany.

3. Klient może wybrać następujące rodzaje przesyłki:

a)    List polecony priorytetowy;

b)    Przesyłka kurierska;

c)     Global Expres  w przypadku wysyłki poza granice Polski.


4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Są one wyszczególnione oddzielnie w stosunku do ceny produktu.

5. Sklep nie umożliwia osobistego odbioru przesyłki.

 

§6. Odstąpienie od umowy, reklamacja i zwrot produktu1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia objęcia przez Klienta produktu w posiadanie. Klient powiadamia sklep o odstąpieniu drogą poczty elektronicznej na adres: contact@onceuponatie.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w rozumieniu §6. pkt.1  umowę uważa się za niezawartą. Sklep internetowy jest zobowiązany zwrócić Klientowi płatność drogą przelewu internetowego, a Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomił Sklep o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w rozumieniu §6. pkt.1, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne produktu z tytułu rękojmi w zakresie uwzględnionym w kodeksie cywilnym.

5. Klient może składać reklamację w ciągu 1 roku od dnia objęcia przez Klienta produktu w posiadanie. Reklamację składa się na adres: contact@onceuponatie.pl. Sklep rozpatruje reklamację oraz informuje Klienta o decyzji podjętej w związku z reklamacją drogą poczty elektronicznej w terminie 14 dni.

 

§7. Prawa autorskie1. Wszelkie treści, w szczególności opisy i zdjęcia dostępne na stronie internetowej Sklepu są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Sklep oświadcza iż ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.  

2.Pobieranie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści, o których mowa w §7 pkt. 1 w sposób niezgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

 

§8.Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy Klient korzystający z usług Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży. Sklep chroni i przetwarza dane osobowe w celu i zakresie wyznaczonym przez przepisy ustawy.

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Once Upon a Tie Żaneta Rzezińska.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu podawane są przez Klienta w formularzu potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

4. Dane osobowe, o których mowa w powyższych punktach, nie podlegają sprzedaży ani udostępnieniu osobom trzecim, z wyjątkiem:

a)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sklepu.

b)    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Sklep udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c)     Udostępnieniu, zgodnie z przepisami prawa,  organom wymiaru sprawiedliwości, a także w przypadku kontroli Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych lub innym organom administracji państwowej.

5. Sklep zapewnia odpowiednie środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo podawanych przez Klientów danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzaniu z naruszeniem przepisów prawa.

 

§9.Postanowienia końcowe1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2016r.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od ich opublikowania. Zmiany nie będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów oraz Sklepu powstałe przed dniem ich wejścia w życie.